Nuo 2011 m. Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos bendruomenė vykdo patyčių ir smurto prevencijos programą OLWEUS . Nuomonių apie šią programą yra įvairių, tačiau nuoširdžiai ir sąžiningai dirbant rezultatai kalba patys už save. 2016 m. lapkričio mėnesį kaip ir kiekvienais metais buvo atliekama elektroninė mokinių apklausa apie patyčias mokykloje. Šiais metais rezultatai ypač nustebino. Apklausoje dalyvavo 193 mokiniai nuo 3 iki 10 klasės. Apibendrinus rezultatus, gauta, kad patyčios mūsų mokykloje šiais metais siekia vos 6.2 procento, kai tuo tarpu 2015 m. buvo 17,3 procento, o pačioje pradžioje 2011 m. -23 procentai.
Tai mūsų visų bendro darbo rezultatas, kuriuo tikrai galime pasidžiaugti ir didžiuotis.

Olweus zenkliukas„Revuonos“ pagrindinės mokyklos bendruomenė toliau vykdo patyčių prevencijos programą OLWEUS. Nuo 2013-2014 m.m. mokykla diegia Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (toliau – OPKUS). Tai vadybos priemonė, kurios tikslas - išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos (toliau – Olweus programa) nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą.
Mokykloje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka Olweus programos kokybės reikalavimus bei pačios mokyklos tikslus ir siekius, išdėstytus mokyklos kokybės plane. OPKUS bus integruota į visas įprastines mokyklos veiklas. Šiam tikslui yra parengtas kokybės planas, kuris patvirtintas direktorės įsakymu ir skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje.

Olweus medžiaga

olweusMokykloje jau ketvirti metai vykdoma patyčių prevencijos programa Olweus. 2014 m. balandžio mėnesį mokykloje lankėsi Olweus programos vykdymo išorės auditas. Patikrinus dokumentus, pakalbėjus su mokyklos bendruomene, buvo traktuota, kad mokykloje laikomasi prieš patyčias nukreiptų principų, atitinkančių Olweus patyčių prevencijos programos standarto ir jos kokybės užtikrinimo sistemos reikalavimus. Vadovaudamasi jais, mokykla vykdo sistemingą patyčių prevenciją ir sprendžia įtariamų ar patvirtintų patyčių atvejus. To pasakoje nuspręsta mokyklai suteikti Olweus vardą 2014-2016 m. m. ir įteikti sertifikatą.

MSG veiklos plano ir naujų MSG grupelių sąrašąi prisegami.