Olweus zenkliukas„Revuonos“ pagrindinės mokyklos bendruomenė toliau vykdo patyčių prevencijos programą OLWEUS. Nuo 2013-2014 m.m. mokykla diegia Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (toliau – OPKUS). Tai vadybos priemonė, kurios tikslas - išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos (toliau – Olweus programa) nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą.
Mokykloje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka Olweus programos kokybės reikalavimus bei pačios mokyklos tikslus ir siekius, išdėstytus mokyklos kokybės plane. OPKUS bus integruota į visas įprastines mokyklos veiklas. Šiam tikslui yra parengtas kokybės planas, kuris patvirtintas direktorės įsakymu ir skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje.

Olweus medžiaga

olweusMokykloje jau ketvirti metai vykdoma patyčių prevencijos programa Olweus. 2014 m. balandžio mėnesį mokykloje lankėsi Olweus programos vykdymo išorės auditas. Patikrinus dokumentus, pakalbėjus su mokyklos bendruomene, buvo traktuota, kad mokykloje laikomasi prieš patyčias nukreiptų principų, atitinkančių Olweus patyčių prevencijos programos standarto ir jos kokybės užtikrinimo sistemos reikalavimus. Vadovaudamasi jais, mokykla vykdo sistemingą patyčių prevenciją ir sprendžia įtariamų ar patvirtintų patyčių atvejus. To pasakoje nuspręsta mokyklai suteikti Olweus vardą 2014-2016 m. m. ir įteikti sertifikatą.

MSG veiklos plano ir naujų MSG grupelių sąrašąi prisegami.

Olweus vykdymo planas 2014-2015 m. m.