Ugdymo plano tikslas – įgyvendinti mokykloje vykdomas pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, organizuojant ugdymo procesą taip, kad būtų sudarytos lygios galimybės kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų kompetencijų.
Ugdymo plano uždaviniai:
1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti bei susitarti dėl ugdymo proceso mokykloje įgyvendinimo ir pritaikymo pagal mokinių poreikius;
2. siekti asmeninės kiekvieno mokinio pažangos įvairinant ugdymą - plėsti ugdymąsi be sienų ir skatinti projektinių veiklų taikymą pamokose.
3. atpažinti mokinių poreikius ir teikti savalaikę mokymosi pagalbą.