1. 2017–2018 mokslo metų Prienų “Revuonos” pagrindinės mokyklos ugdymo planas (toliau – ugdymo planas) reglamentuoja pradinio ir pagrindinio ugdymo programų, suaugusiųjų pradinio ir pagrindinio ugdymo (pirmos pakopos) ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą.

2. Mokyklos ugdymo planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-446 „Dėl 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrųjų ugdymo planų“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-444 „Dėl 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų ugdymo planų“ ir kitais teisės aktais.
3. Mokykla, rengdama Mokyklos ugdymo planą, rėmėsi švietimo stebėsenos, nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų duomenimis ir rekomendacijomis, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo procese informacija, mokyklos įsivertinimo ir išorės vertinimo duomenimis.
4. Ugdymo plano tikslas - įgyvendinti mokykloje vykdomas pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, organizuojant ugdymo procesą taip, kad kiekvienas mokinys pasiektų geresnių ugdymo(-si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.
5. Ugdymo planų uždaviniai:
5.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą Pradinio ir Pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti;
5.2. susitarti dėl ugdymo proceso mokykloje įgyvendinimo ir pritaikymo pagal mokinių poreikius;
5.3. sudaryti sąlygas mokiniams siekti individualios pažangos, ją į(si)vertinant.

Attachments:
Download this file (Revuonos UP  2017-2018.pdf)Revuonos UP 2017-2018.pdf[ ]6817 kB