PATVIRTINTA
                                                                                     Prienų „Revuonos“ pagr. m-klos
                                                                                     direktorės 2018 m. rugpjūčio 31 d.
                                                                                      įsakymu Nr. (1.3)-V1-139

Schema