Dalia Skučienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
Neringa Matuizienė - pradinio ugdymo vyr, mokytoja, sekretorė;
Nariai:
Kristina Belenavičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Violeta Bendinskienė – psichologė;
Auksė Grižaitė – socialinė pedagogė;
Simona Vaškelevičienė - socialinė pedagogė;
Laimutė Pabarčienė – logopedė;
Laima Paplauskienė – rusų kalbos vyr. mokytoja;
Kristina Kravčenko – matematikos mokytoja, Mokinių klubo vadovė;
Daiva Jonykienė – 9a kl. mokinio mama;
Gabija Matuizaitė – mokinių prezidentė.

 • Prienų "Revuonos" vidurinės mokyklos krizes valdymo planas.
 • Pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams teikimo tvarka.
 • Specialiosios, pedagoginės, socialinės ir psichologinės pagalbos mokiniui teikimo tvarka.
 • Mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas.
 • VGK veikla 2011-2012 m. m.
 • VGK veiklos programa 2012-2013 m. m.
 • įgyvendina teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nuskalstamumo, lankomumo ir kitokią prevenciją, vykdo prevencinius projektus;
 • vykdo mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų prevencijos, mokinių užimtumo ir kitose srityse;
 • organizuoja švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymą;
 • teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo inicijavimo;
 • atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą mokykloje. Siūlo tėvams vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti  PPT;
 • įvykus krizei mokykloje, organizuoja krizės valdymo priemones.