Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos Privatumo politika

Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmuo turi teisę:

Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
• Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
• Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
• Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
• Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).
Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

• Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis) adresu Dariaus ir Girėno g. 6, LT-59114 Prienai arba el.paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
• Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
• Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:
• Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
• Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
• Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
• Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
• Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

• Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos Duomenų apsaugos pareigūną:
Daiva Paurienė
tel.: (8 319) 61185
el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.
Jeigu asmuo nesutinka su Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO FORMA
Parsisiųsti MS Word formatu
Bendrasis duomenų apsaugos Reglamentas https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT
LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bc0837f27f9511e89188e16a6495e98c
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija https://vdai.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/skundu-nagrinejimas

Konfidencialios informacijos aprašas

Konfidencialumo laikymosi pasižadėjimas
Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos lauko teritorijoje ir patalpose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas:
 Priedas Nr. 1 – Lauko teritorijos stebėjimas vaizdo kameromis
 Priedas Nr. 2 – Vykdomo vaizdo stebėjimo stacionaria vaizdo stebėjimo įranga duomenų registarcijos žurnalas
 Priedas Nr. 3 – Siekiant užtikrinti viešąją tvarką, asmenų ir turto apsaugą teritorijoje vykdomas vaizdo stebėjimas

Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos mokinių ir ugdytinių bei jų atstovų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

1 priedas. Mokinio sutikimas

2 priedas. Asmens informavimas apie duomenų tvarkymą

3 priedas. Mokinių ir kitų asmenų duomenų saugos priemonės

4 priedas. Mokinių ir kitų asmenų sutikimas teikti duomenis

Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

1 priedas. Darbuotojų duomenų saugos priemonių sąrašas

2 priedas. Darbuotojo informavimas

Asmens duomenų saugumo pažeidimo fiksavimo, dokumentavimo, pranešimo apie pažeidimą pateikimo ir pažeidimo pašalinimo Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje tvarkos aprašas
Priedas Nr. 1 – Asmens duomenų saugumo pažeidimo fiksavimo forma
Priedas Nr. 2 – Asmens duomenų saugumo pažeidimo fiksavimo ataskaita
Priedas Nr. 3 – Asmens duomenų saugumo pažeidimo fiksavimo žurnalas