Olweus zenkliukas„Revuonos“ pagrindinės mokyklos bendruomenė toliau vykdo patyčių prevencijos programą OLWEUS. Nuo 2013-2014 m.m. mokykla diegia Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (toliau – OPKUS). Tai vadybos priemonė, kurios tikslas - išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos (toliau – Olweus programa) nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą.
Mokykloje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka Olweus programos kokybės reikalavimus bei pačios mokyklos tikslus ir siekius, išdėstytus mokyklos kokybės plane. OPKUS bus integruota į visas įprastines mokyklos veiklas. Šiam tikslui yra parengtas kokybės planas, kuris patvirtintas direktorės įsakymu ir skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje.

Sėkmingai integravus OPKUS į bendrą mokyklos veiklą, ji ne tik tampa veiksminga patyčių prevencijos priemone. Tik tinkamas ir išbaigtas Olweus programos įgyvendinimas yra būtina sąlyga pasiekti norimą kokybę ir gerus ilgalaikės veiklos, nukreiptos prieš patyčias mokykloje, rezultatus. Tinkamai įdiegus Olweus programą, iškyla nauji iššūkiai. Mokytojų, specialistų, visų darbuotojų ir vadovybės įgytas žinias ir įgūdžius reikia palaikyti ir toliau ugdyti. Patyčių prevencijos darbas mokykloje turi nuolat prisitaikyti prie mokyklos struktūrinių pokyčių, teisėtvarkos bei jaunimo kultūros kaitos. Tai yra ilgalaikė veikla, reikalaujanti daug laiko, pastangų, noro ir gebėjimų.
Kviečiu visus bendruomenės narius aktyviai dalyvauti diegiant mokykloje OPKUS ir siekiant dar geresnių rezultatų kovoje su patyčiomis.
2016 m. balandžio mėnesį mokykloje lankėsi Olweus programos vykdymo išorės auditas. Patikrinus dokumentus, pakalbėjus su mokyklos bendruomene, buvo traktuota, kad mokykloje laikomasi prieš patyčias nukreiptų principų, atitinkančių Olweus patyčių prevencijos programos standarto ir jos kokybės užtikrinimo sistemos reikalavimus. Vadovaudamasi jais, mokykla vykdo sistemingą patyčių prevenciją ir sprendžia įtariamų ar patvirtintų patyčių atvejus. To pasakoje nuspręsta mokyklai pratęsti Olweus vardą 2016-2018 m.m. ir įteikti sertifikatą.