PATVIRTINTA
Prienų rajono savivaldybės tarybos
2015 m. rugpjūčio 27 d.
sprendimu Nr. T3-171

PRIENŲ „REVUONOS" PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Prienų „Revuonos" pagrindinės mokyklos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Prienų „Revuonos" pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.


Pilną dokumentą rasite prikabintame faile