Tikslai:

1. Formuoti ugdymo turinį ir organizuoti ugdymo procesą, siekiant optimalios mokinio asmeninės sėkmės.
2. Efektyvinti ugdymo procesą sudarant galimybę kiekvienam mokiniui patirti įvairius mokymosi būdus ir formas.
3. Planingai siekti mokytojų asmeninio meistriškumo augimo, pasinaudojant įvairiomis galimybėmis.

Uždaviniai:

1.1. Pripažįstant mokinio pasiekimų visumą, suteikti galimybes kiekvienam pasirodyti kuo geriau.
1.2. Įvairinant asmeninės pažangos stebėjimo būdus pamokoje, mokyti mokinius taisyti mokymosi spragas ir vadovauti pačių mokymuisi.
2.1. Išradingai ugdymui pritaikyti netradicines erdves, suteikiančias mokiniams galimybę įgyti įvairesnės patirties.
2.2. Organizuoti mokymą(si) atsižvelgiant į mokinių skirtybes.
3.1. Suplanuoti kryptingą mokytojų asmeninio meistriškumo augimą.
3.2 Suteikti darbuotojams galimybes naudotis įvairiomis profesinio tobulėjimo formomis.


Attachments:
Download this file (Veiklos planas 2017-2018 m. m..pdf)Veiklos planas 2017-2018 m. m.pdf[ ]55 kB

TIKSLAI

1. Formuoti ugdymo turinį ir organizuoti ugdymo procesą, siekiant kiekvieno mokinio individualios pažangos.
2. Sudaryti sąlygas sėkmingam mokytojų, mokinių ir jų tėvų bendradarbiavimui.
3. Įvairinti ugdymo galimybes, panaudojant projektines lėšas.

UŽDAVINIAI

1. Įvairinti mokinio asmeninės pažangos įsivertinimo būdus pamokose.
2. Tobulinti mokinio asmeninės pažangos stebėjimą ir fiksavimą pamokoje.
3. Tęsti produktyvųjį mokymą, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos.
4. Įvairinant veiklas, didesnę dalį mokinių tėvų įtraukti į mokyklos veiklos tobulinimą.
5. Organizuoti klasių mokinių , jų tėvų ir mokytojų bendrus susirinkimus, skirtus ugdymo proceso tobulinimui.
6. Išlaikyti saugios mokyklos statusą.
7. Tobulinti ir plėsti edukacines erdves.
8. Įvairinti mokytojų kvalifikacijos kėlimo formas.

Attachments:
Download this file (Veiklos planas 2017.doc)Mokyklos veiklos planas 2016-2017 m. m.[ ]1576 kB