MOKYKLOS 2020-2021 M.M. STRATEGINIAI PRIORITETAI
1. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka (3.1.)
2. Mokymosi įprasminimas (2.2.1.)
3. Santykiai ir mokinių savijauta (2.3.2)

MOKYKLOS 2020-2021 M. M. TIKSLAI

1. Panaudojant turimus išteklius kurti šiuolaikišką ugdymosi aplinką, atnaujinant esamas ir kuriant naujas edukacines erdves.
2. Organizuoti mokiniams prasmingą ugdymo procesą, kuris būtų optimaliai gilus ir auginantis.
3. Mokyklos veiklas organizuoti vadovaujantis tarimosi kultūra, kad kiekvienas mokyklos bendruomenės narys jaustųsi vertingas, reikalingas ir saugus.

VI. MOKYKLOS 2020-2021 M. M. UŽDAVINIAI

• Nuotolinio mokymo gautas priemones ir patirtį pritaikyti įvairinant ugdymo procesą .
• Panaudoti ugdymui turimas ir kurti naujas išorines edukacines erdves.
• Siekiant sukurti mokinio augimui palankią aplinką, organizuoti tinkamą mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimą.
• Sudaryti mokiniams sąlygas modeliuoti ar spręsti realaus pasaulio problemas.
• Tinkamai organizuoti veiklas kiekvieno mokinio savęs pažinimui ir ateities lūkesčių įprasminimui.
• Išsiaiškinus mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius, siūlyti tinkamus pagalbos būdus, pagrįstus rūpinimusi ir dalijimusi.