MOKYKLOS 2018-2019 M. M. TIKSLAI

1. Formuoti ugdymo turinį ir organizuoti ugdymo procesą, siekiant mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų optimalumo ir visybiškumo.
2. Efektyvinti ugdymo procesą sudarant galimybes mokiniams įgyti įvairios prasmingos patirties.
3. Bendradarbiauti su tėvais, siekiant jų įsitraukimo į vaikų ugdymą(si) įvairiomis formomis.

MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UŽDAVINIAI

• Sukurti mokinių bendrųjų kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo įrankius.
• Įvairinant asmeninės pažangos stebėjimo būdus pamokoje, vertinti ir mokyti mokinius įsivertinti savo bendrąsias ir dalykines kompetencijas.
• Stebėti ir fiksuoti mokinio pasiekimų visumą įvairiose mokyklinio ugdymo srityse.
• Organizuoti pamokas siejant mokymą su mokinių gyvenimo patirtimis ir sudarant sąlygas spręsti realaus pasaulio problemas.
• Išradingai ugdymui pritaikyti netradicines erdves, suteikiančias mokiniams galimybę įgyti įvairesnės patirties.
• Išsiaiškinus poreikius, pasiūlyti tėvams tinkamus pagalbos vaikui būdus ir formas.
• Sudaryti sąlygas tėvų ir mokytojų bendradarbiavimui, siekiant mokinių pažangos, fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimo.

Attachments:
Download this file (veiklosplanas.pdf)Veiklos planas 2018-2019 m. m.pdf[ ]784 kB