MOKYKLOS TIKSLAI

1. Formuoti ugdymo turinį ir organizuoti ugdymo procesą, mokant mokinius įsivertinti bendrąsias ir dalykines kompetencijas.
2. Įvairinti ugdymo formas, tikslingai panaudojant projektines lėšas.
3. Koordinuoti sąmoningą ir kryptingą darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.

 MOKYKLOS UŽDAVINIAI

• Išanalizuoti mokytojų naudojamus dalykinių kompetencijų vertinimo būdus.
• Organizuoti 5-10 kl. mokinių bendrųjų kompetencijų vertinimą.
• Peržiūrėti ir atnaujinti susitarimus mokinių lankomumui gerinti.
• Projektines lėšas panaudoti patirtiniam mokymui.
• Projektines lėšas panaudoti pamokos tobulinimui.
• Projektines lėšas panaudoti plėtojant veiklas už mokyklos ribų.
• Kryptingai organizuoti metodinę veiklą mokantis vieniems iš kitų.
• Aktyviai vykdyti mokyklos projektinės ir kitokios veiklos sklaidą.