2004 m. gegužės 7 d. muziejus atidarytas ir pavadintas mokyklos įkūrėjo Povilo Garmaus vardu.  Muziejaus vadovę istorijos mokytoją metodininkę Ireną Vincekienę kalbino lietuvių k. mokytoja metodininkė Vita Pikčilingienė.

simanaitieneKaip kilo idėja įkurti muziejų?

Artėjo 2004 m. Tais metais minėjom 100 m., kai panaikintas lietuviškos spaudos draudimas. Mokykla  neturėjo savo muziejaus. Mokytoja M. Simonaitienė buvo surinkusi mokyklos istorijos metraščius, sukaupusi šimtus nuotraukų, bet nebuvo jų kur padėti. Tada ir pamąsčiau, kad reikia muziejaus. Daugelis kolegų suprato ir pritarė, kad norėdami išsaugoti savo mokyklos istoriją, turime turėti erdvę, kurioje galėtų vykti pradinių klasių, istorijos, etikos pamokos ar klasės valandėlės.

 

Kaip jis buvo kuriamas?

Sukūriau darbo grupę (buvau mokyklos direktorė) mokykliniam muziejui įrengti. Pagrindinė našta gulė ant muziejininkių Anelės Razmislavičienės ir Irutės Seselskienės pečių. Mokyklos darbininkai ruošė stendus ir lentynas. Anelė ir Irutė tuos stendus aptraukė medžiaga, vykome pas Povilo Garmaus artimuosius dėl sutikimo mokyklos muziejų pavadinti Povilo Garmaus vardu.  Direktorės pavaduotojos ugdymui Rasa Alaburdienė ir Dalia Skučienė kompiuteriu rinko užrašus ir visą medžiagą. Negailėdamos savo laiko, kūrė ekspozicijas mokytojos Danutė Baranauskienė, Elena Birbalienė, Elena Bendinskienė, Aušra Deltuvienė, Aušra Kazlauskienė, Asta Ferevičienė, Asta Simanaitienė, Rita Domeikienė, Zita Ferevičienė  ir kiti. 2004 metais gegužės 7 dieną įkurtą mokyklinį muziejų pašventino kunigas R. Baltrušaitis. Muziejaus rėmėjai: Angelė, a.a. Vytautas, Giedrius ir Snieguolė Garmai, Juozas Palionis, Petras Razmislavičius, Vaclovas Charašauskas, Virginija Vilkienė.

muziejuje

Muziejaus atidarymo šventė. Iš kairės į dešinę  mokytojai a.a. N. Abramavičienė, a.a. E. Birenienė, G. Garmus, I. Vincekienė, a.a  LRS narys J. Palionis, muziejaus įkūrėja A. Razmislavičienė, muziejaus rėmėjas V. Charašauskas, kunigas R. Baltrušaitis.

Kokie žymiausi muziejaus lankytojai?

Muziejuje lankėsi daug garbių svečių: Vilkaviškio vyskupas R. Norvila ir kancleris M. Pečiukonis, Prienų klebonas J. Baliūnas, kunigas R. Doveika, a.a  LRS narys J. Palionis,  aktoriai V. Mainelytė ir R. Rimeikis, rašytojai S. Geda ir J. Laucius, ŠMM ugdymo skyriaus vedėja R. Klepačienė, VPU Pedagogikos ir psichologijos fakulteto prodekanė Edukologijos katedros docentė D. Servutaitė,  Zarasų P. Širvio pagrindinės mokyklos pedagogai, Latvijos Respublikos Kraslavos vid. mokyklos „Varaviksne“ pedagogai, Kauno „Saulės“ gimnazijos mokytoja R. Montvilienė, jaunimas iš Ruandos, Marijampolės P. Armino vidurinės mokyklos pedagogai, Kybartų K. Donelaičio vidurinės mokyklos auklėtinis R. Vincekas, Vilkaviškio raj. Gražiškių vid mokyklos mokytojai V., V. Tamošaičiai, Balbieriškio pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja O. Juozokienė, A. Mikalauskaitė-Adamonienė - Prienų „ Žiburio“ gimnazijos mokytoja, baigusi mūsų mokykloje 5 klases 1937-1941 m., V. Vilkienė – P. Garmaus anūkė, a.a. D. Dvilinskaitė - buvusi Aloyzo Jančioro kino operatoriaus ir režisieriaus, baigusio Prienų septynmetę mokyklą 1959 m., astronomijos mokytoja.

su-kunigais

Iš kairės į dešinę kunigas R. Baltrušaitis, I. Vincekienė, Vilkaviškio vyskupas R. Norvila ir kancleris M. Pečiukonis, katechetė L. Mažeikaitė, mūsų mokyklos abiturientas, kunigas A. Stiklakis, Prienų klebonas J. Baliūnas.

nauji-metai

Džiugu, kad į muziejų užsuka buvę mokyklos mokytojai-senjorai: M. Garmuvienė, A. Aleknavičienė, M. Simonaitienė, D. Radkevičienė, D. ir A. Asilavičiai, A. Juocevičienė, O. Mikalauskienė, A. Mozūrienė, V. Tamašauskienė, E. Veingertneris, Z. Nutautaitė, D. Natkevičienė-Senjorų klubo prezidentė (nuotraukos viduryje). Jie susitinka su mokiniais, su buvusiais kolegomis, pasidalija patirtim, įspūdžiais, dalyvauja mokyklos šventėse.

eksponatai1Kokie įdomiausi muziejaus eksponatai?

Muziejuje  lankosi mūsų mokyklos mokiniai, vieni ateina vedini mokytojų į dalykines pamokas, kiti-į klasės valandėles, treti-į būrelių užsiėmimus. Jie visuomet džiaugiasi pamatę nuotraukose savo tėvus, senelius, mokytojus. Susidomėję apžiūri mokyklines berniukų ir mergaičių uniformas.eksponatai2

Prienų specialiosios mokyklos muziejaus kai kurie eksponatai  perduoti mūsų mokyklos muziejui, tad mokiniai noriai pavarto 1920 m.,1925 m. vadovėlius, apžiūri lentelę, į kurią rašė senelių kartos mokiniai, visuomet domisi buities rakandais ir kaip jais naudojosi mūsų seneliai ir proseneliai.

lankytojaiKą svečias gali rasti mokyklos muziejuje?

Svečiai gali pamatyti stendus su nuotraukomis, kuriose atsispindi visa Lietuvos, Prienų miesto ir mūsų mokyklos švietimo istorija, įvairių laikotarpių  foto albumus, mokinių medžio drožinius, mokyklines uniformas, tautinius drabužius, mokytojų tapytus paveikslus ir išleistas knygeles, projektinės veiklos plakatus, 20 a. pradžioje išleistus vadovėlius, austus rankšluosčius, siuvinėtus takelius, buities rakandus.

Kas dar rūpinasi muziejumi?

Yra sudaryta Muziejaus tvarkymo taryba. Į ją įeina lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vytautė Kurtovienė. Mielai pataria dailės mokytoja metodininkė Aušra Deltuvienė, buvusi šio muziejaus įkūrėja Anelė Razmislavičienė.

Ačiū už pokalbį.