IMG 2098Artėjant Tarptautinei mokytojų dienai trečiadienį Prienų kultūros ir laisvalaikio centre įvyko dvyliktasis tradicinis Prienų rajono savivaldybės konkursas „Metų mokytojas“. Šventės metu visiems konkurso nominantams buvo įteiktos padėkos ir vardiniai rašikliai. Šventės proga Prienų r. savivaldybė dovanojo koncertą „Lietuvos trombonų projektas ir Loreta Sungailienė“.

„Revuonos“ mokyklos bendruomenės siūlymu Prienų rajono savivaldybės mero padėka įteikta direktorei Ilonai Balčiukynienei . Mero padėkomis apdovanojami mokyklų direktoriai ir jų pavaduotojai ugdymui veiksmingai vadovaujantys mokykloms, atsakingai organizuojantys mokymą ir mokymąsi, telkiantys visą bendruomenę mokyklos veiklai tobulinti. Ilona Balčiukynienė jau 34 metus dirba pedagoginį darbą bei 23 metus vadybinį darbą. Nuo 2010 m. vadovauja Prienų „Revuonos“ pagrindinei mokyklai (iki 2012 m. rugsėjo 1 d „Revuonos“ vidurinė mokykla).

2012 metais kartu su kitais edukologijos specialistais išleido leidinį‚ Metodinis rinkinys klasės vadovui. Debatų metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą“. Parengė ir publikavo straipsnį Švietimo mokslo ministerijos informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“ – „Mokyklos vadovo vaidmuo plėtojant projektinę veiklą ugdymo procese“. KPKC leidinyje „Alternatyviojo ugdymo galimybės Lietuvos respublikos mokyklose“ publikavo pagalbos mokiniui aprašymą „Institucinio bendradarbiavimo sistema. Efektyvi pagalba mokiniui“. Direktorė skaito pranešimus, veda autorinius seminarus: „Mokyklų veiklas reglamentuojančių tvarkų, dokumentų aptarimas: gerosios patirties sklaida“, „Projektinė veikla ugdyme“. Konferencijoje „Rajono švietimo įstaigų patyčių prevencinių programų įgyvendinimo gerosios patirties sklaida“ skaitė pranešimą „OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programos įgyvendinimas Prienų „Revuonos“ vidurinėje mokykloje“. Tarptautinėje pradinio ugdymo mokytojų teorinėje praktinėje konferencijoje „Intelektas ir gabumai – didelė tautos vertybė skaitė pranešimą.
Direktorė stažuočių užsienyje metu nuolat domisi naujovėmis ir stengiasi jas įgyvendinti mokykloje. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro 2012-2013 m. Europos sąjungos struktūrinės paramos projekto „Alternatyvus ugdymas“ stažuotė 2013 m. kovo 4-8 d. Vokietijoje (Berlyne). To paties projekto „Alternatyvus ugdymas“ antra stažuotė „Kompleksinės pagalbos vaikui teikimas“ 2014 m. spalio 20-24 d. Suomijoje (Helsinkyje).
Produktyviojo mokymo modelis diegiamas Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje nuo 2015 metų. Mokyklos komanda produktyviojo mokymo patirtis pristatė Vilniuje parodoje LITEXPO „Mokykla 2017“. Direktorė dalyvavo diskusijoje „Ugdymo inovacija Lietuvoje: produktyvusis mokymas“ bei pristatė filmuotą medžiagą.
Ypač 2012 metais prijungus Prienų specialiąją mokyklą ir Prienų jaunimo mokyklą direktorei teko sukurti daug įstatymo statuso aktų, priimti nemažai sprendimų dėl darbuotojų funkcijų perskirstymo, atleidimo bei perkvalifikavimo. Ji iniciavo ir įvykdė su mokyklos bendruomene daug projektų, kad būtų sukurtos palankios sąlygos tiek mokymuisi, tiek sportui ir poilsiui. Per dvejus metus buvo tęsiama mokyklos patalpų renovacija, direktorė nuolat ieškojo rėmėjų ir lėšų baldams, kad būtų įrengti chemijos, socialinių mokslų, gamtos mokslų, produktyviojo mokymosi kabinetai. Pateikus paraišką ŠMM įsigyta mobilios įrangos klasė (mokytojo kompiuteris ir 30 kompiuterių mokiniams). 2018-2019 metais įrengti pradinių klasių ir socialinių mokslų kabinetai su interaktyviuoju ekranu ir mokinių kompiuterizuotomis darbo vietomis. Išspręsta kiemo problema prie specialiojo ugdymo skyriaus, parengus projektą „Svajonė žaisti“ ir pritraukus rėmėjus įrengta sporto aikštelė, stadione treniruoklių aikštelė. Plečiant edukacines erdves iš rėmėjų ir projektinių lėšų įrengtos 2 lauko klasės: prie Specialiojo ugdymo skyriaus ir ąžuoliniais tautodailininkų suolais, mokyklos žaliojoje zonoje. Mokyklos Specialiojo ugdymo skyriuje įrengtas multisensorinis kambarys.
Ilona Balčiukynienė vadovauja projekto „Lyderių laikas 2“ įgyvendinimui mokykloje. Kiekvieno nario augimui ir sėkmei vertinti kiekvienais metais organizuojami individualūs pokalbiai: apibrėžtas individualus refleksinis pokalbis tarp mokyklos vadovo ir mokytojo, individualus pokalbis tarp klasės vadovo ir mokinio pagal asmeninės pažangos stebėjimo lapus. Mokykloje organizuojamos stažuotės kitų šalies švietimo įstaigų atstovams „Lyderių laikas 3“ dalyviams: 2018 metais Kauno, Varėnos rajonų ir Alytaus miesto savivaldybės, 2019 metais Šiaulių, Šilutės ir Akmenės rajonų. Mokykloje susitarta kelti tikslus ir siekti individualios kiekvieno vaiko pažangos, kuri aptariama kas trimestrą. Direktorės kuruojamų pradinių klasių mokytojų parengtų mokinių puikūs mokymosi ir kiti pasiekimai. Mokinių 2019 metų pasiekimai respublikoje ir rajone: 4 klasės mokinys Lietuvos pradinukų matematikos olimpiadoje laimėjo I vietą, Informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras" respublikoje laimėjo 12 vietą ir Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra" pateko į geriausiųjų 50-tuką.
Mokykloje jau aštunti metai vykdoma Gamtosauginių mokyklų programa, kurią Lietuvoje įgyvendina Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE - Foundation for Environmental Education). Direktorė kartu su Gamtosauginiu komitetu inicijuoja daugelį veiklų, padeda parengti metinę programą. 2019 metais mokykla už aktyvią gamtosauginę veiklą septintą kartą apdovanota tarptautine gamtosaugine vėliava ir sertifikatu.
Ilona Balčiukynienė vadovauja Olweus patyčių ir smurto prevencijos programos įgyvendinimui mokykloje. Jos tikslas - mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. 2018 metais mokyklai suteiktas sertifikatas (trečią kartą) už Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) sėkmingą diegimą (tyrimus kasmet atlieka ir apibendrina norvegai).
Ilona Balčiukynienė aktyviai organizuoja ir su mokyklos komandomis įgyvendina Erasmus+ projektus. 2017 - 2018 metais mokykla dalyvavo trijuose Erasmus+ projektuose, finansuojamuose iš Švietimo mainų paramos fondo. Parengė ataskaitas Erasmus+ strateginių partnerysčių projekto „Geras mokymas pažadina mokymąsi“ bei Erasmus+KA1 projekto „Profesionalios aplinkos Prienų rajono mokyklose kūrimas“. Mokykla sėkmingai įgyvendino ir parengė ataskaitą Erasmus+KA1 projekto „Mokausi mokyti kitaip“, kuriam finansuoti buvo skirta 22 680 Eur. Mokykla parengė naują tarpmokyklinės strateginės partnerystės „Erasmus+“ 2 programos pagrindinio veiksmo (KA219) bendrojo ugdymo sektoriaus projektą „Kurdami, bendraudami, mes džiaugiamės savo įvairove“ („Creating, Communicating, our Diversity we are Celebrating“). Laimėjus atranką pasirašyta 16 645 Eur dotacijos sutartis su Švietimo mainų paramos fondu.
2018 metais mokykla parengė tarpmokyklinės strateginės partnerystės „Erasmus+“ 2 programos pagrindinio veiksmo (KA219) bendrojo ugdymo sektoriaus projektą „CODING kultūrinėje europos erdvėje“ ir gavo finansavimą veikloms. 2019 metais mokykla parengė mokytojų kvalifikacijos tobulinimui Erasmus+KA1 projektą „Projektuojame prasmingą ugdymą auginame asmenybę ” ir gavo finansavimą. Mokykloje įgyvendinami projektai: „Šiuolaikiniai mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą”; „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus” padeda tobulinti ugdymo procesą.
Direktorės Ilonos Balčiukynienės vadovaujama mokykla dirba veiksmingai, darniai ir sutelktai siekia kiekvieno vaiko sėkmės.
Mero padėkos skiriamos tiems mokytojams, kurie atstovauja Prienų kraštui ir jį garsina ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse, kurių mokiniai tampa respublikinių olimpiadų, konkursų ir varžybų nugalėtojais. Šie mokytojai atsakingai, profesionaliai ir kūrybiškai dirba savo mokyklose, veda rajono ir respublikos kolegoms seminarus, dalyvauja asociacijų, savanorystės veiklose. Mero padėkos buvo įteiktos Vilmai Glaveckienei, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos technologijų mokytojai metodininkei ir fizinio ugdymo vyr. mokytojai, ir Astai Lasatienei, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos istorijos vyr. mokytojai.
Vilma Glaveckienė Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje dirba nuo 2009 metų. 1999 metais jai suteikta kūno kultūros vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija, 2017 metais - technologijų mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Mokytoja su mokiniais aktyviai dalyvauja mokyklos, rajono, respublikos renginiuose, konkursuose, projektuose. Vadovauja neformaliojo švietimo ugdymo būreliui Dailieji amatai. Ugdytiniai sėkmingai dalyvauja tarptautiniuose ir respublikiniuose festivaliuose ir konkursuose.
Tarptautiniame jaunųjų dizainerių konkursas „PaKaba 2018“ 8 kl. mokinys pristatė pret-a-porte kolekciją „Lino žiedai“ ir laimėjo antrąją vietą.
Respublikiniame XV avangardinės mados konkurso-festivalio metu „Avangardas 2018“, mokytojos parengtas 8 kl. mokinys sėkmingai debiutavo pristatydamas etnografinių kostiumų kolekciją „Netoli nuėjom“ ir apdovanotas II diplomu bei pelnė nominacijas „Muzikaliausia kolekcija“ ir „Tautiškiausia kolekcija“. 8 kl.
Respublikiniame jaunųjų dizainerių konkurse „Adata – 2018“ mokinys pristatė pret-a-porte kolekcijas „Lino žiedai“. Rūbų modeliavimo kolekcija „Lino žiedai“ pelnė II vietą bei konkurso rengėjų atminimo dovanas.
Tarptautiniame jaunųjų dizainerių konkursas „PaKaba 2019“ 9 kl. mokinys pristatė pr kolekciją „Netoli nuėjom“ ir laimėjo pirmąją vietą.
Respublikiniame XVI avangardinės mados konkurso-festivalio metu „Avangardas 2019“, mokytojos parengtas 9 kl. mokinys pristatė naują kolekciją „La Silence“ ir buvo apdovanotas II vietos diplomu.
Respublikiniame jaunųjų dizainerių konkurse „Išdykęs stilius 2019“ mokinys pristatė dvi kolekcijas „Netoli nuėjom“ ir „La Silence“ . Už abi kolekcijas buvo apdovanotas III vietos diplomais ir rėmėjų prizais.
Respublikiniame jaunųjų dizainerių konkurse „Adata – 2019“ mokinys pristatė abi savo kolekcijas „La Silence“ ir „Netoli nuėjos“. Rūbų modeliavimo kolekcija „Netoli nuėjom“ pelnė I vietą, o kolekcija „La Silence“ užėmė II vietą bei konkurso rengėjų atminimo dovanas.
2018 metais mokytojos ruoštas 8 klasės mokinys Prienų rajoną atstovavo respublikinėje technologijų olimpiadoje ir laimėjo III vietos diplomą.
2019 metais mokytojos ruoštas 9 klasės mokinys Prienų rajoną atstovavo respublikinėje etnokultūros olimpiadoje ir laimėjo III vietos diplomą.
2018 metais mokytojos ruošti du mokiniai yra tapę rajoninės technologijų olimpiados prizinių I ir II vietos laimėtojais daminių dizaino ir konstrukcinių medžiagų kategorijoje,
2019 metais du mokiniai laimėjo II vietas pasirinkę kurti kūrybinį darbą tekstilės technologijų kategorijoje, o viena mokinė dalyvavo konstrukcinių medžiagų kategorijoje ir laimėjo III vietą..
2019 metais rajoninio technologijų konkurso „Mano rankinė gražiausia“ metu, trys mokytojos parengtos mokinės laimėjo III vietas.
2019 m. rajoniniame informacinių technologijų konkurse „Kuriu papuošalą“ 9 kl. mokinys tapo I vietos laimėtoju, kiti mokiniai buvo apdovanoti padėkomis. 2018 metais rajoniniame informacinių technologijų konkurse „Įdomus gyvūnas“ 8 kl. mokinė laimėjo II vietą, bei padėkos raštus.
2018 metais rajoniniame konkurse „Aš galiu“ du mokiniai tapo laureatais, o 2019 metais tame pačiame konkurse visi mokytojos ruošti mokiniai apdovanoti padėkomis.
2018 metais su specialiojo ugdymo skyriaus mokiniais dalyvavome Lietuvos specialiosios olimpiados grindų riedulio varžybose, kur laimėjome II vietą.
2019 metais su specialiojo ugdymo skyriaus mokiniais dalyvavome Lietuvos specialiosios olimpiados lengvosios atletikos čempionate, iš kurio parsivežėme penkiolika įvairios spalvos medalių.
Mokytoja domisi kūno kultūros ir technologijų ugdymo metodikos naujovėmis, dalijasi patirtimi su kolegomis.
2016 metais Nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Technologinio ugdymo problemos ir aktualijos“ pristatė mokinių kūrybinių darbų parodą.
2017 metais Nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Technologinio ugdymo problemos ir aktualijos“ pristatė mokinių kūrybinių darbų parodą.
2019 metais dalyvavo Prienų rajono savivaldybės mokyklų pedagogų metodinių darbų parodoje „Mokau(-si)mokytis. Mano sėkmės istorija“, bei pristatė darbą tema „Mokinys ir mokytojas. Bendradarbiauju ir pasitikiu“. Rajoninėje mokytojų konferencijoje „Patirtinis mokymas(-is)“ skaitė pranešimą „Patirtis – mano mokytoja. Mokausi tam, kad išmokčiau“.
Parengė mokinių pasiekimų vertinimo technologijų dalyko konstrukcinių medžiagų ir elektronikos aprašus. Kurie buvo aptarti Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos menų ir technologijų mokytojų metodinėje grupėje.
Dalyvaudama rajoninės technologijų olimpiados vykdymo ir vertinimo komisijos grupės darbe vertino kūrybinio proceso organizavimo ypatumus, reikalavimus kūrybinio darbo aprašo pateikimui, kūrybinio darbo pristatymo pobūdį.
Aktyviai dalyvauja įvairių tarptautinių projektų veikloje. Yra „Erasmus+“ 2 programos pagrindinio veiksmo (KA219) bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekto „Kurdami, bendraudami, mes džiaugiamės savo įvairove“ („Creating, Communicating, our Diversity we are Celebrating“) veiklos grupės narė. Dalyvavo „Erasmus+“ strateginės partnerystės „Geras mokymas pažadina mokymąsi“ įgyvendinimo grupėje.
Vilma Glaveckienė yra „Revuonos“ pagrindinės mokyklos menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės sekretorė.
Pamokų metu sėkmingai naudoja IT technologijas.
Vilma Glaveckienė mokykloje ir už jos ribų rengia mokinių kūrybinių darbų parodas. Mokyklos erdvėse jau trys metai mokytoja rengia mokinių kūrybinių darbų parodą „Rugsėjo belaukiant“, Užgavėnių kaukių parodą „Kaukių šėlsmas“.
Organizuoja ir veda pamokas, netradicinėje erdvėje (Prienų krašto muziejuje, UAB Prienų autoservise „A. Karalius ir Ko“, Prienų rajono policijos komisariate, VŠĮ Prienų Drožėjai) edukacines-pažintines išvykas į Kauno, Alytaus, Birštono miestus.
Mokytoja nuolat rašo straipsnius į mokyklos internetinį puslapį, facebook mokyklos profilį, rajoninius laikraščius ,,Naujasis Gėlupis“, „Gyvenimas“, ,,Krašto vitrina“.
Siekdama asmeninio tobulėjimo 2019 metais dalyvavo tradicinėje Prienų krašto meno kūrėjų darbų parodoje, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo šventei, pristatydama simegrafijos technika atliktus darbus.
2018-2019 m. m. mokytoja kėlė kvalifikaciją šiuose seminaruose: „Veido bruožų psichologijos įtaka sėkmingai komunikacijai ir mokinių pažinimui, ugdymo proceso kaitai", „Išmanioji gamyba ir pramonės robotai. 3 D spausdinimas“, "Lyderystė: savęs pažinimas - lengviausias kelias tobulėti", "Technologijų, gamtos ir kūrybiškumo sintezė", "Skaitymo strategijos. Taikome pamokose? Matuojame pokyčius? Vertiname pažangą?", "ADATA-2018. Mados raida ir aš", "Informacinės technologijos į pagalbą asmeninei mokinių pažangai", "Integruotas ugdymas panaudojant edukacines aplinkas - kelias į sėkmingą mokymąsi", „Ikimokykinio ir meninio ugdymo realijos, pokyčių galimybės ir ateities perspektyvos“, "Saugomos teritorijos Lietuvos miškuose", "Dizainas ateičiai: saulė, vėjas ir vanduo", "Moksleivių laikysenos korekcija taikant fizinius pratimus" , "Skraidančių modelių gaminimas: idėjos pradedantiems" , „Kūrybiškumo ugdymas netradicinėse aplinkose ir tarpdalykinės sąsajos, panaudojant vietos istorijos atmintį ir kultūros paveldą“, „Patirtinis mokymas(-is)“.
Vilma Glaveckienė yra kūrybinga ir darbšti, sąžiningai atlieka jai pavestus darbus, šiltai ir betarpiškai bendrauja su mokiniais ir jų tėvais, pamokų metu bei būdama klasės vadove stengiasi ugdyti kūrybingas ir iniciatyvias, doras bei atsakingas asmenybes.
Asta Lasatienė Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje dirba istorijos mokytoja nuo 2005 m. rugsėjo pirmosios dienos. Nuo 2015 metų ir Birštono gimnazijoje.
2016-2017 m. m. mokytoja su mokiniais dalyvavo istorijos konkursuose ( konstitucijos egzamine, Lietuvos istorijos žinove, Europos egzamine) ir rajoninėje istorijos olimpiadoje. T.p. konkurse „Olympis 2016 - rudens sesijoje“. Respublikinėje kraštotyros konferencijoje “Krašto kultūros paveldas-piliakalniai“ mokytojos parengtos 5 klasės mokinės skaitė du pranešimus, pristatė savo tyrimus, įrašus su pasakojimais apie pasirinktus objektus. Mokinės apdovanotos. 10 klasės mokiniai atliko tyrimą Prienų mieste „Ar Prienų krašto gyventojai yra pilietiški?“. Asta Lasatienė organizavo ir su mokiniais dalyvavo pilietiškumo akcijoje „ Apjuoskime „Revuonos“ parką tautine juosta“. Šią akciją filmavo.
Mokytoja kėlė kvalifikaciją dalyvaudama įvairiuose seminaruose skirtuose vertinimui, įsivertinimui, skaitymo strategijų valdymui, skaitmeninių produktų apžvalgai, medijų panaudojimui istorijos pamokose ir kt.
Per 2016-2017 m.m. Asta Lasatienė dalyvavo 17 mokyklos sudarytų darbo grupių, tokiose kaip mokyklos metinio veiklos plano rengimo, netradicinių dienų organizavimo, metodinių darbų parodos organizavimo, nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, mokinių darbo krūvių stebėsenos, pamokos stebėjimo formos kūrimo, kvalifikacijos tobulinimo programai, padėkos dienai organizuoti, įvairių pilietinių iniciatyvų ir kt. grupėse.
Už įvairią veiklą mokytoja apdovanota 4 padėkas. Prasmingiausia iš jų padėka už aktyvią veiklą mokyklos bendruomenėje, atsakingumą ir profesionalumą bei gerus mokinių rezultatus.
Vertino konstitucijos egzaminą, Lietuvos istorijos žinovo konkursą, Europos egzaminą, rajoninę istorijos olimpiadą.
Mokytoja organizavo sausio 13 ir vasario 16 dienai skirtas pilietines akcijas, kūrė su mokiniais stendus. Surengė socialinių mokslų ir kūno kultūros neakivaizdinę viktoriną, ją vertino.
Asta Lasatienė skaitė pranešimą rajoninėje konferencijoje „ Inovatyvūs mokymo metodai. Mokinių išmokimas ir įsivertinimas“ ir rajoniniame istorijos mokytojų metodiniame pasitarime apie patirtinį mokymąsi –Vokietijos patirtis, dalinosi patirtimi iš metodinės dienos „ Kiek yra svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų“. Tęsė dalyvavimą projektuose „Mokausi mokyti kitaip“, „Lyderių laikas 2“ ir „ Profesionalios aplinkos Prienų rajono mokyklose kūrimas“.
2016-2017 m.m. vedė atviras pamokas, kurias stebėjo kolegės ir direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Alaburdienė. Kūrė visoms klasėms kontrolinių darbų užduotis.
Dalyvavo metodinių darbų parodoje „Skaitymo strategijų taikymas įvairių dalykų pamokose“.
Mokytoja vadovavo mokyklos metodinei tarybai, socialinių mokslų ir kūno kultūros metodinei grupei.
Rašė straipsnius į mokyklos tinklalapį ir rajoninę spaudą.
Baigė anglų kalbos kursus. Įgijo B1 lygį patvirtinantį dokumentą.
2017-2018 m.m. mokytoja su mokiniais, kaip ir praėjusisi metais, dalyvavo istorijos konkursuose ( konstitucijos egzamine, Lietuvos istorijos žinovas, Europos egzaminas) ir istorijos rajoninėje olimpiadoje. T.p. „Olympis rudens ir pavasario sesijose“. Laimėta I, II ir III vietos. Birštono savivaldybėje istorijos olimpiadoje laimėta 2-I vietos, 3-II, ir 2-III vietos., dalyvavo rajoninėje viktorinoje skirtoje Atkurtos Lietuvos 100 paminėti, tarpmokykliniame konkurse „Šimtmečio protų kovos“. Apdovanota padėkomis.
Kėlė kvalifikaciją dalyvaudama neformaliojo švietimo lyderystės programoje (248 valandos) ir seminaruose šiomis temomis: švietimo lyderystės, savanorystės, individualios pažangos stebėjimo ir pokyčio fikzavimo, veido bruožų psichologija, kompiuterinės mokomosios programos, mokykla be sienų, mokyklos bendruomenės telkimo, mokinio asmeninės pažangos stebėjimas ir pagalbos teikimas socialinių mokslų pamokose, laimingas mokytojas, integruotas mokymas, ir kita. Iš viso šiais metais kvalifikacijos kėlimui skyrė 350 valandų.
2017-2018 m.m. dirbo įvairiose darbo grupėse kurios rengė pilietinias iniciatyvas, akcijas, netradicinio ugdymo dienas, metodinių grupių nuostatus, kvalifikacijos programą, vykdė ir vertino mokinių nacionalinio pasiekimų patikrinimą, olimpiadą, konkursus ir kita.
Mokytoja už įvairią veiklą gavo 5 padėkas. Iš jų reikšmingiausios Prienų rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėjo už nuoširdų ir profesionalų darbą, demokratinės kultūros, bedražmogiškų vertybių puoselėjimą ir Birštono švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos padėką už gražias iniciatyvas ir aktyvią projektinė veiklą.
Mokytoja organizavo įvairias pilietines iniciatyvas (Holokausto, Konstitucijos, Antikorupcinei dienoms, minėtinoms valstybinėms šventėms, valstybės 100 ir kita.) Visomis progomis sukūrė teminius stendus. Paruošė programą ir užduotis vasario 16 dienos minėjimui ir gedulo ir vilties dienai.
Iniciavo „Revuonos“ pagrindinės mokyklos istorijos tyrimą. Keletą kartų lankėsi Lietuvos valstybės centriniame archyve, ieškojo pirmųjų dokumentų apie Prienų „Revuonos“ mokyklos įkūrimą, kitas detales.
Mokytoja surengė mokyklos bendruomenei susitikimą su istoriku R. Bružu.
Kaip ir kasmet vedė atviras pamokas skirtas „Revuonos“ mokyklos bendruomenei.
Asta Lasatienė rajoninėje konferencijoje skaitė pranešimą „Mokinio asmeninės pažangos stebėjimas socialinių mokslų pamokose ir pagalba jam“.
Vadovavo mokyklos metodinei tarybai ir gamtos, socialinių ir tiksliųjų mokslų metodinei grupei. Buvo Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos ir Birštono gimnazijos tarybų narė, Prienų rajono istorijos mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
Mokytoja parašė 11 straipsnių į mokyklos tinklalapį ar rajoninę spaudą.
2018-2019 m.m mokytoja su mokiniais dalyvavo konstitucijos egzamine, Lietuvos istorijos žinovo konkurse, rajoniniame konkurse „Kuriu papuošalą“ (laimėta II vieta), istorijos rajoninėje olimpiadoje, pilietinėse iniciatyvose “ Atminties keliu,“, „Atmintis gyva, nes liudija“, „Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse“, „Ištark, išgirsk, išsaugok“.
2018-2019 m.m. kėlė kvalifikaciją daugybėje seminarų šiomis temomis: pilkapiai, tarpinstitucinis bendradarbiavimas vaiko gerovei, saugios mokyklos ir aplinkos kūrimas, edukacinių programų taikymas, partizanai, The Duke of Edinburgh‘s International Award Lietuva, užsienio šalių ekspertų ugdymo patirties pristatymas mokant istorijos Heseno žemėje, patirtinis mokymasis, modernūs mokymo(si) būdai, mokytojo ir mokinių santykių kūrimo, lyderis - mokymosi vedlys ir kita.
Dirbo 9 darbo grupėse, kurios organizavo pamokas netradicinėse aplinkose, rengė strateginį mokyklos veiklos planą, pilietines inciatyvas, rengė ir vertino užduotis iš užsienio grįžusiai mokiniai ir kita.
Šiais metais mokytoja apdovanota 5 padėkom. Svarbiausios iš jų parengus mokinį nugalėtoją rajoniniame informacinių technologijų konkurse „Kuriu pauošalą“, padėka už pagalbą ir paramą įgyvendinant Erazmus + projektą „Coding in a cultural Europe“ ir Birštono švietimo, kultūros ir sporto vedėjos padėka už gražias iniciatyvas ir aktyvią projektinę veiklą.
Mokytoja skaitė pranešimus respublikinėje socialinių mokslų konferencijoje Viduklėje „Patirtinis ugdymas socialinių mokslų pamokose“, „Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA2) bendrojo ugdymo projekto „Modern methods of learning/teaching and assessment – away to individual progress“ sklaidos renginyje. Rajoniniame geografijos ir chemijos mokytojų susirinkime pristatė išmanią lentą ir mozabook programą.
Mokytoja organizavo ir skaitė pranešimą mokytojų metodinėje konferencijoje „Patirtinis mokymas(-is)“.
Filmavo savo pamokas, kurių medžiagą naudojo tarptautiniuose projektuose.
Mokytoja rašė straipsnius į mokyklos tinklalapį ir rajoninę spaudą.
Dalyvavo neformaliosios švietimo lyderystės programos modulyje „Lyderis – mokymosi vedlys“, metodinių darbų parodoje „ Mokau (-si) mokytis. mano sėkmės istorija“.
2019 metų vasarą mokytoja prisijungė prie Baltijos kelio 30 metų minėjimo, automobilių žygio iš Talino į Vilnių.
Organizavo „Revuonos“ pagrindinės mokyklos ir Birštono gimnazijos mokytojams „Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA2) bendrojo ugdymo projekto „Modern methods of learning/teaching and assessment – away to individual progress“ sklaidos renginį „Modernūs mokymo(-si) būdai: į pagalbą mokiniui“.
Mokytoja yra „Revuonos“ pagrindinės mokyklos gamtos, tiksliųjų ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė.
Prienų rajono istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė.
Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos ir Birštono gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė.
Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos ir Birštono gimnazijos tarybų narė.
Mokytoja aktyvi, daug keliautoja, stengiasi aplankyti istorines vietas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Atsakinga, darbšti, rūpestinga, bendradarbiaujanti. Domisi pedagogine literatūra, daug skaito kitomis temomis. Pamokose naudoja IT. Kūrybinga. Veda pamokas netradicinėse aplinkose. Nebijo iššūkių.
Švietimo skyriaus vedėjo padėkomis apdovanojami mokytojai, pasižymintys profesionalumu, aktyvia projektine veikla, kolegiškumu. Šių mokytojų iniciatyva tikslingai įgyvendinamos naujos ugdymo praktikos, jų mokiniai aktyviai dalyvauja varžybose, olimpiadose ir konkursuose. Padėka skirta Ingai Kuzminskienei, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos specialiajai pedagogei metodininkei.
Su Jūsų švente, Mieli Mokytojai!

IMG_2098.JPG IMG_2099.JPG IMG_2102.JPG IMG_2104.JPG IMG_2117.JPG IMG_2119.JPG