• Prienų "Revuonos" vidurinės mokyklos krizes valdymo planas.
  • Pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams teikimo tvarka.
  • Specialiosios, pedagoginės, socialinės ir psichologinės pagalbos mokiniui teikimo tvarka.
  • Mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas.
  • VGK veikla 2011-2012 m. m.
  • VGK veiklos programa 2012-2013 m. m.