• įgyvendina teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nuskalstamumo, lankomumo ir kitokią prevenciją, vykdo prevencinius projektus;
  • vykdo mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų prevencijos, mokinių užimtumo ir kitose srityse;
  • organizuoja švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymą;
  • teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo inicijavimo;
  • atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą mokykloje. Siūlo tėvams vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti  PPT;
  • įvykus krizei mokykloje, organizuoja krizės valdymo priemones.