62001Produktyvusis mokymasis - tai alternatyviojo ugdymo modelis, padedantis motyvacijos mokytis stokojantiems jaunuoliams išlikti mokykloje. Tokiems mokiniams sudaromos individualios programos, leidžiančios mokantis ne tik sukaupti akademinių žinių, bet ir įgyti praktinių įgūdžių jiems įdomiose srityse, jų mokymo galimybes atitinkančiu lygiu.

62002Produktyviojo mokymosi klasėse jaunuoliai dalį laiko praleidžia mokyklose, kur mokosi matematikos, gimtosios ir užsienio kalbų, dalykų iš gamtos mokslų, technologijų ar socialinių mokslų. Kitą dalį laiko jie mokosi praktikos vietose - verslo įmonėse, įvairias paslaugas teikiančiose įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose. Čia vaikai, atlikdami praktines užduotis, skatinami domėtis ir akademiniais dalykais: chemija, fizika, biologija, jie atlieka tyrimus, patys renka mokymuisi reikalingą informaciją. Produktyviojo mokymosi metodas taikomas dvejus metus. Per juos vaikai išbando save 6 skirtingose praktikos vietose, jose besimokydami po 3 mėnesius. Kiekvienam vaikui, atsižvelgiant į jo pomėgius, domėjimosi sritis, gebėjimus, socialinius įgūdžius, sudaroma asmeninė mokymosi programa.
Įprasta, kad šiuo metodu besimokantys mokiniai yra vertinami ne tik už pasiektus rezultatus, bet ir už savo pažangą, t.y. už tai, kiek pastangų vaikas įdėjo, kad pasiektų esamą lygį.
Produktyvusis mokymas – kitoks būdas mąstyti.
• Produktyvų mokymą taiko ugdymo procese 15 pasaulio šalių.
• Pagal šį metodą jaunuoliai mokosi Vokietijoje, Nyderlanduose, Ispanijoje, Suomijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, JAV ir kt. Skirtingose šalyse produktyvusis mokymasis realizuojamas lanksčiai, pritaikant jo principus pagal kiekvienos šalies poreikius ir galimybes.
Produktyviojo mokymo uždaviniai:
• padėti mokiniui išsikelti asmeninius mokymosi tikslus;
• atrasti patrauklias veiklas;
• pasirinkti tolesnį mokymosi ir profesijos įgijimo kelią;
• suvokti ir įvertinti savo norus, poreikius;
• kurti modernią, šiuolaikišką ugdymo(si) aplinką;
• sudaryti sąlygas tarpdalykinei integracijai;
• individualizuoti ugdymo procesą.
PM grupės ir įprasto ugdymo turinio skirtumai:

IMG 1262Mokyklos dirba 5 dienas per savaitę;
• Moko 17–20 mokytojų;
• Pamokos trukmė – 45 min. ;
• Bendri ugdymo planai;
• Bendri tvarkaraščiai;
• Keletas integruotų pamokų,
suplanuotų veiklos planuose;
• Pasiekimų ir pažangos vertinimas
pagal bendrą tvarką;
• Bendros konsultacijos;
• Klasės valandėlės;
• Klasėje 25-30 mokinių. PM klasė mokosi 3 dienas mokykloje, 2 dienas – praktinio mokymosi vietose;
• Moko 2 mokytojai;
• Pamokos laikas – pagal poreikį;
• Individualūs planai;
• Individualūs tvarkaraščiai;
• Integruotos pamokos pagal individualų ugdymo planą;
• Pasiekimų ir pažangos vertinimas individualiai, vertinant ir asmenybės tobulėjimo aspektu;
• Individualios konsultacijos;
• Bendravimas komunikacinėje grupėje;
• Klasėje 10-12 mokinių.

Sėkmės spiralė:

• Praktinėje veikloje mokinys atranda save
• Motyvacija auga, nes tenkinami jo poreikiai
• Mokosi per praktines užduotis
• Pasirenka pats mokymosi erdves
• Kartu su mokiniu mokytojas sudaro individualaus mokymosi planą
Mokinys turi tvirtai apsispręsti ir savanoriškai pasirinkti kitokį mokymosi būdą – produktyviojo mokymosi klasėje, kurioje dalį laiko mokomųjų dalykų mokomasi mokykloje, likusią dalį mokomasi pasirinktoje praktinio mokymosi vietoje.
Kad vaikas norėtų mokytis ir išmokti, jam turi būti įdomu. Nereikia nė klausti, kas įdomiau judriam paaugliui: fizika mokyklos suole ar fizika praktikoje? Kai mokiniai supranta, kaip realiai veikia vadovėliuose aprašyti dėsniai arba kaip gyvenime pritaikyti sudėtingą formulę, visai kitaip vertina mokymąsi.

Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. produktyvusis mokymasis bus diegiamas ir Prienų "Revuonos" pagrindinėje mokykloje. Kviečiame būsimus devintokus rinktis produktyvųjį mokymąsi.

Mokyklos komanda vykdė sklaidą apie produktyvųjį mokymąsi Prienų "Ąžuolo" progimnazijoje.

Daugaiu informacijos: http://www.alternatyvusisugdymas.lt.