Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos bendruomenė džiaugiasi ir didžiuojasi jau trečiąjį kartą gaudama sertifikatą, patvirtinantį, kad mokykla yra OLWEUS vardo mokykla. Taip pat buvo atsiųstas interaktyvus ženklelis, kuris puoš mokyklos svetainę.
2018-2019 m m. mokykla toliau diegs Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (toliau – OPKUS). Tai vadybos priemonė, kurios tikslas - išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos (toliau – Olweus programa) nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą.

Mokykloje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka Olweus programos kokybės reikalavimus bei pačios mokyklos tikslus ir siekius, išdėstytus mokyklos kokybės plane. OPKUS bus integruota į visas įprastines mokyklos veiklas. Šiam tikslui kasmet yra parengiamas kokybės planas, kuris patvirtintas direktorės įsakymu ir skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje.
Sėkmingai integruojant OPKUS į bendrą mokyklos veiklą, ji tampa veiksminga patyčių prevencijos priemone. Tą parodė daugiametė mokyklos patirtis, atliekant elektroninę mokinių apklausą apie patyčias mokykloje. Jau eilę metų mokyklos patyčių atvejų procentas žymiai mažesnis nei Lietuvos vidurkis. Tik tinkamas ir išbaigtas Olweus programos įgyvendinimas yra būtina sąlyga pasiekti norimą kokybę ir gerus ilgalaikės veiklos, nukreiptos prieš patyčias mokykloje, rezultatus. Tinkamai įdiegus Olweus programą, iškyla nauji iššūkiai. Mokytojų, specialistų, visų darbuotojų ir vadovybės įgytas žinias ir įgūdžius reikia palaikyti ir toliau ugdyti. Patyčių prevencijos darbas mokykloje turi nuolat prisitaikyti prie mokyklos struktūrinių pokyčių, teisėtvarkos bei jaunimo kultūros kaitos. Tai yra ilgalaikė veikla, reikalaujanti daug laiko, pastangų, noro ir gebėjimų.
Dėkoju visai mokyklos bendruomenei ir kviečiu visus aktyviai dalyvauti, diegiant mokykloje OPKUS ir siekiant dar geresnių rezultatų kovoje su patyčiomis.

Direktorės pavaduotoja ugdymui, patyčių prevencijos programos OLWEUS koordinatorė mokykloje Dalia Skučienė