Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota, nuo 2016-09-01.
Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija;
2. Gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
3. Mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus;
4. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
Privalumai:
• darbo patirtis;
• rekomendacijos.

1. Mokyklos pavadinimas: Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla;
2. Pareigybės pavadinimas: mokytojo padėjėjas;
3. Darbo sutarties rūšis: pastoviam darbui;
4. Darbo krūvis: 1 etatas;
5. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
5.1. Išsilavinimas – ne mažesnis kaip vidurinis;
5.2. Gebėjimas bendrauti su mokiniais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką;
5.3. Gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis;
5.4. Gebėjimas bendrauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

Darbo krūvis: 5-7 lavinamųjų klasių mokytoja, 20 savaitinių kontaktinių valandų.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota, nuo 2016-09-01.
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
• aukštasis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija;
• pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo principų, Bendrųjų ugdymo
programų, Bendrųjų ugdymo planų išmanymas;
• pedagoginio vertinimo metodikos išmanymas, gebėjimas atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų gebėjimų, mokėjimų, žinių, įgūdžių lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;
• geros pedagoginės psichologinės žinios, gebėjimas pasirinkti efektyvius darbo metodus, gebėjimas bendrauti ir dirbti su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių;
• gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
• iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, korektiškumas;
• puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo sutarties rūšis: terminuota, nuo 2016-09-01.
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
• aukštasis išsilavinimas ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija;
• gebėjimas teikti vaikui socialinę pedagoginę pagalbą, panaudojant teorines žinias, rengiant socialines programas ir projektus, užtikrinant laisvalaikio veiklos formų įvairovę vaikų užimtumo kontekste bei koordinuojant socialinių paslaugų teikimą;
• socialinės pedagoginės veiklos organizavimo būdų ir metodų išmanymas;
• gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
• puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• mokėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
• mokėjimas kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
• žinojimas bendrosios ir pedagoginės etikos normų.

Darbo krūvis: 12 savaitinių kontaktinių valandų.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota, nuo 2016-09-01.
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
• aukštasis išsilavinimas ir mokytojo kvalifikacija;
• puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais;
• gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
• iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, korektiškumas;
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, gebėjimas ugdymo procese taikyti informacines technologijas.